FELIRATKOZÁS HÍRLEVÉLRE »

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

A Tatabányai Múzeum fiatal kora ellenére a helyi közösség egyik fontos és kiemelkedő kulturális központja. Dinamikus növekedése, fejlődése, gyűjteményei és kiállításai révén a szakma és a látogatók számára egyaránt tudásbázisként, kulturális szolgáltatóként, valamint különleges helyként funkcionál. A Tatabányai Múzeum célja egy olyan 21. századi, modern múzeummá válni, amelynek célja, hogy tradicionális értékeket közvetítve új kulturális értékeket generáljon. Megalakulása óta küldetésének tekinti, hogy hiteles, informatív tudástárként hidat képez a múlt és jelen között, egyben közösségi térként a látogatók igényeinek megfelelő programokkal és rendezvényekkel a szűkebb – városi, megyei – és tágabb – országos – értelemben vett közönséget kiszolgálja. A Tatabányai Múzeum folyamatosan bővülő gyűjteményeit, tudását és felkészültségét felhasználva kiállítások, szakmai és közönségprogramok, valamint publikációk formájában komplex múzeumi élményt nyújt a társadalom valamennyi rétege számára.
A Tatabányai Múzeum pótolhatatlan értéket képvisel Tatabánya város és a környék történelmének megismerésében, a bányászhagyományok megtartásában és továbbörökítésében, valamint a város művészeti életének pezsgésében. Feladataként igyekszik nyilvánosságot biztosítani a helyi, kortárs alkotóknak, ezzel is közelebb hozva őket a lakossághoz, amely tevékenység a mai napig fontos szerepet játszik a múzeum és a város összekapcsolásában és életében. Az egész életen át tartó tanulás stratégiája jegyében az intézmény fontos szerepet tölt be a tudás alapú társadalom létrehozásában, s hozzájárul ahhoz, hogy mindenki egyenlő mértékben részesüljön a tudástársadalom társadalmi, gazdasági előnyeiből. A múzeum programjai, kiállításai, tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a fogyatékkal élő vagy egyéb okból hátrányos helyzetű látogatókra.
    A múzeum gyűjtőköréhez természettudományi, régészeti, történeti, néprajzi, képzőművészeti, ipari- és technikatörténeti értékekkel bíró tárgyak tartoznak. A Tatabányai Múzeum tudástára három részből tevődik össze: a gyűjteményekből, az ezekhez kapcsolódó ismeretekből, és az ezek hozzáférését, átadását biztosító felkészültségből. A munkatársak képzettsége, felkészültsége, a gyűjteményi anyagról való tudása egyszerre jelent naprakész ismeretet és módszertani tudást, melynek köszönhetően az ismeretek közvetítése rétegzett és specifikus lehet.
A Tatabányai Múzeum élő, nyitott és befogadó intézmény. Élő, mert gyűjteményei folyamatosan gyarapodnak, a kutatói munka során szerzett tapasztalatok, új ismeretek pedig közlésre, nyilvánosságra kerülnek. Nyitott, mert kiállításai, gyűjteményei korlátozás nélkül, de adott feltételekkel tekinthetők meg, kutathatók. A múzeum mindenki számára aktív részvételt és komplex ismeretszerzést kínál. Befogadó, mert a társadalom felől érkező igényekre aktívan reflektál, s emellett helyet ad szakmai szervezeteknek és egyesületeknek is.
    A Tatabányai Múzeum közérdekű muzeális kiállítóhelye és meghatározó egysége a Bányászati és Ipari Skanzen, melynek célja a bányászhagyományok megőrzése és fenntartása a jövő számára. A múzeum – a skanzennel együtt – folyamatosan megújuló és bővülő kínálatával a helytörténeti, képzőművészeti, ipartörténeti és oktatástörténeti témájú kiállítások halmazának metszéspontjaként, mintegy kulturális találkozóhelyként igyekszik kielégíteni a látogatók igényeit.
    Az országosan is elismert múzeumpedagógia tevékenység a múzeum kiállításaiban megjelenő értékeket múzeumpedagógiai foglalkozások keretein belül kívánja megerősíteni, nagy hangsúlyt fektetve a művészet- és a drámapedagógiára. Az új állandó kiállításban – melynek címe Metamorfózis - Ember és természet kapcsolata az Által-ér völgyében – fontos szerepet játszik az interaktív megismerés, melynek segítségével a történelem ösvényén haladva fokozatosan, az őskortól egészen napjainkig mutatjuk be az érdeklődőknek a környék történetét. Egy új megközelítéssel, a történeti ökológia segítségével, ember és természet relációján keresztül, elsődlegesen a látogatói aktivitást szem előtt tartva igyekszünk élményt és információt szolgáltatni a múzeum közönsége számára.
    A múlt értékeinek megőrzése és közvetítése érdekes gyűjtemények, interaktív kiállítások és közösségépítő rendezvények keretében biztosított, így mindenki – a fiatalság és az idősebb nemzedék – érdeklődési körét és kulturális fejlődését hivatott szolgálni, kielégíteni. A múzeum elhatárolhatatlan és fontos célja a látogatói igények felmérésén keresztül az intézmény közönségének erősítése, egy látogatóbarát, modern és folyamatosan fejlődő múzeum kialakítása, valamint a kulturális javak pályázatokon keresztüli befogadásának növelése.

****************

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS 2019

Március 15.     nyitva
Május 1.     zárva
Augusztus 20.     nyitva
Október 23.     nyitva
November 1.     zárva
December 24-26.     zárva

A múzeum az alábbi napokon ingyenesen látogatható (2019)

Március 15.     Nemzeti ünnep
Május 18.     Múzeumi világnap
Augusztus 20.     Nemzeti ünnep
Augusztus 31-Szeptember 1.     Bányásznap
Október 23.     Nemzeti ünnep


****************

Ingyenes belépésre jogosult: Az EGT állampolgára, amennyiben: a) 6. életévét be nem töltött kiskorú, b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy, vagy fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő), c) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik, d) legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja, e) közoktatásban dolgozó pedagógus, f) a 70. életévét betöltötte. Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT-állampolgár minden hónap utolsó vasárnapján, amennyiben: a) a 26. életévét még nem töltötte be, b) 18 év alatti személyt kísér, és annak közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő). Nemzeti ünnepeken (március 15., augusztus 20., október 23.) A belépők és kedvezmények szabályozása tekintetében irányadó a 132/2011-es kormányrendelet.

194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről

A Kormány a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 100. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya valamennyi olyan múzeumra, közérdekű muzeális gyűjteményre és kiállítóhelyre (a továbbiakban együtt: muzeális intézmény) kiterjed, amelyik a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiadott működési engedéllyel rendelkezik.

2. § (1) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban: EGT-állampolgár), amennyiben:

a) 6. életévét be nem töltött kiskorú,

b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos személy),

c) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő),

d) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik,

e) legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja,

f) közoktatásban dolgozó pedagógus,

g) a 70. életévét betöltötte.

(2) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT-állampolgár minden hónap egyik hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott napján, amennyiben:

a) a 26. életévét még nem töltötte be,

b) 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).

(3) A muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépődíj fizetésével látogathatja az EGT-állampolgár:

a) a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig,

b) 62 év felett,

c) amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő), a (2) bekezdés b) pontjában foglalt eset kivételével.

(4) Az Alaptörvény J) cikk (1) bekezdésében meghatározott nemzeti ünnepeken, állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók.

(5) A miniszter – a muzeális intézmény kérésére – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 94. §-a szerinti kiállítási garanciával megvalósuló, legfeljebb egy évig tartó időszaki kiállítások esetében a kedvezmények, illetve kedvezményezettek körét az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknál szűkebb körben állapíthatja meg.

(6) A muzeális intézmény vezetője egyes kiállítások látogatóinak, illetve a látogatók meghatározott körének az (1)-(4) bekezdésben foglaltakon túl további kedvezményeket is adhat. Így különösen a helyi nevelési-oktatási intézményekbe járó tanulóknak és gyermekeknek, valamint pedagógusaiknak a muzeális intézmény és a nevelési-oktatási intézmény között – a kulturális örökség megismertetésének a nevelési, illetve pedagógiai programba történő beépítése céljából – létrejött megállapodás alapján.

3. § A kedvezményekre való jogosultságot felhívásra igazolni kell.

4. § A muzeális intézménynek a nyitvatartási rendjéről, a belépődíjakról, a kedvezményekről, illetve a szolgáltatásokról magyarul és legalább egy világnyelven, jól látható módon tájékoztatnia kell a közönséget.

5. § Ez a rendelet 2001. január 1-jén lép hatályba.

****************

JOGI NYILATKOZAT

A Tatabányai Múzeum weboldalainak tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő.

A Tatabányai Múzeum semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldalai pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.
 
A Tatabányai Múzeum fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse.

A Tatabányai Múzeum nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Tatabányai Múzeum kifejezetten kizárja.
 
A Tatabányai Múzeum nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a Tatabányai Múzeum weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

****************
 
 

KERESÉS:
Keresés indítása

Tatabánya, Szent Borbála tér 1.

TÉRKÉP »

Telefon: +36/20-251-6007

E-mail:


Nyitva tartás:
keddtől szombatig,
10 és 18 óra között.


 
VENDÉGKÖNYV OLDALTÉRKÉP ADATVÉDELEM IMPRESSZUM TÁMOGATÓINK KAPCSOLAT LINKEK HÍRLEVÉL